Sakliste for årsmøte i Pioner fotball

Styret viser til innkalling til årsmøte av 12. februar 2018.

Årsmøtet avholdes mandag 12. mars 2018 på Pioner klubbhus.

Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning [, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger]
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
– Sportsplan
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Sak 12: [Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter]
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 15: Foreta følgende valg:
15.1 Styreleder
15.2 Nestleder
15.3 Øvrige styremedlemmer
15.4 Varamedlemmer
15.5 To revisorer
15.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
15.7 Leder av valgkomiteen
15.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
15.9 Varamedlem til valgkomiteen

Med vennlig hilsen
styret i Pioner fotball