Sakliste for årsmøte i Pioner fotball 2022

Styret viser til innkalling til årsmøte av 5. April 2022.

Årsmøtet avholdes Torsdag 28. April 2022 på Pioner klubbhus.

Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap
Sak 10: Behandle forslag og saker
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Sak 12: Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 15: Foreta følgende valg:
15.1 Styreleder
15.2 Øvrige styremedlemmer
15.3 Varamedlemmer
15.4 kontrollkomite
15.5 Leder av valgkomiteen
15.6 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
15.7 Varamedlem til valgkomiteen

Med vennlig hilsen
styret i Pioner fotball